elearn site

 
English 10: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for ................
A. the rich
B. the unemployed
C. the sick
D. the young
Explain:


2. Life is all right if you have a job, but things are not so easy for ................
A. the rich
B. the young
C. the unemployed
D. the injured
Explain:


3. Nguyen Dinh Chieu school is a school for the ................
A. unusual
B. sick
C. blind
D. healthy
Explain:


4. ............... have the future in their hands.
A. The rich
B. The poor
C. The young
D. The sick
Explain:


5. Nurses are required to look after the ................
A. unemployed
B. sick
C. blind
D. rich
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved