elearn site

 
English 8: Unit 14: Wonders of the world
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. “Can you swim?”, I asked. I asked my friend ............... .
A. if he could swim
B. he can swim or not
C. whether he can swim
D. if he can swim
Explain:


2. Lucky said “Are you working this weekend?” Lucky wanted to know ............... .
A. whether I am working this weekend
B. whether I were working this weekend
C. if I am working this weekend
D. if I was working this weekend
Explain:


3. Can you show me how ............... this machine?
A. operate
B. operating
C. to operate
D. operated
Explain:


4. Would you show me how ............... the lift?
A. to work
B. worked
C. works
D. working
Explain:


5. Nobody has used this room for ages. This room ............... .
A. hasn’t been used for ages
B. wasn’t used for ages
C. hadn’t used for ages
D. isn’t used for ages
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved