elearn site

 
English 9: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. They live in a house ............... roof could collapse at any time.
A. of which
B. that
C. its
D. whose
Explain:


2. What is the name of the man ............... gave us a lift?
A. who
B. whose
C. whom
D. which
Explain:


3. Atlanta is the city ............... the Olympic Games were held in 1996.
A. All are correct.
B. that
C. where
D. which
Explain:


4. Peter is a kind of person to ............... one can talk about anything.
A. that
B. who
C. whom
D. him
Explain:


5. Is April twenty-first the day ...............?
A. you'll arrive then
B. on that you'll arrive
C. when you'll arrive
D. when you'll arrive on
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved