elearn site

 
English 7: Unit 13: Activities

Read the passage and choose the correct answer:

Tom: Come and play basketball, Sam.
Sam: I’m sorry, Tom. I don’t think I can.
Tom: That’s too bad. Why not?
Sam: Well, I should clean my room.
Tom: Can you play on Friday?
Sam: Yes, I can.
Tom: All right. See you at seven.
Sam: OK. Bye.
Tom: Bye.


1. Who is speaking to Sam?
A. Peter
B. Matt
C. Tom
D. Van
Explain:


2. Why can′t Sam play basketball with his friend now?
A. He is busy.
B. He has to do homework.
C. He should clean his room.
D. He should go out with his parents.
Explain:


3. Can Sam play on Friday?
A. Yes, he does.
B. No, he doesn't.
C. No, he cannot.
D. Yes, he can.
Explain:


4. What time will they play on Friday?
A. nine
B. eight
C. six
D. seven
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved