elearn site

 
ENGLISH 11: Unit 9: The post office
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The man ............... I met yesterday needs some help from the police.
A. which
B. that
C. B & D are correct
D. who
Explain:


2. A friend ............... car was stolen drives one of his cars now.
A. which
B. whose
C. that
D. who
Explain:


3. The theft ............... I told you about happened 3 weeks ago.
A. that
B. which
C. A & B are correct
D. who
Explain:


4. The car ............... is over there is one of his three cars.
A. who
B. that
C. which
D. B & C are correct
Explain:


5. The man ............... has sent me this letter is my friend′s brother.
A. who
B. that
C. B & A are correct
D. which
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved