elearn site

 
English 6: Unit 12: Sports and pastimes

Read the passage and choose the correct answer:

Anna likes swimming. On the weekend, she often goes swimming at a swimming-pool near her house. She usually goes with her family. They always take swimsuit, glasses and towel.


1. Which sports does she play?
A. jogging
B. skipping
C. playing volleyball
D. swimming
Explain:


2. How often do they go swimming?
A. often
B. sometimes
C. never
D. on the weekend
Explain:


3. When does she go?
A. on the weekend
B. everyday
C. on Saturday
D. on Sunday
Explain:


4. Who does she usually go with?
A. her mother
B. her neighbor
C. her family
D. her friends
Explain:


5. Where does she often swim?
A. at school
B. at a zoo
C. in the mountain
D. swimming-pool near her house
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved