elearn site

 
English 8: Unit 4: Our past
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The course begins ............... 7th January and ends ............... 10th March.
A. on~at
B. on~in
C. in~on
D. on~on
Explain:


2. There are many kinds of household ............... in a house nowadays such as: washing machine, rice cookers, ............... .
A. socket
B. equipment
C. scissors
D. knife
Explain:


3. Please wake me up ............... 5.00 am tomorrow. I need to leave ............... work early.
A. in~at
B. at~for
C. in~for
D. at~to
Explain:


4. When I lived in my hometown, I ............... to the beach every weekend, but now I don’t.
A. used to go
B. used to going
C. didn’t use to
D. am used to go
Explain:


5. I didn’t use to go to work by bus, but last week I ............... a bus to work.
A. take
B. used to take
C. am taking
D. took
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved