elearn site

 
ENGLISH 8: Unit 16: Inventions
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The trees ............... in the school yard by John′s friends.
A. being planted
B. were planting
C. were planted
D. were going planted
Explain:


2. We ............... to Disneyland yesterday morning.
A. were taken
B. gone taken
C. being taken
D. being gone taken
Explain:


3. His house ............... by Mr. Jack.
A. being done
B. was done
C. was carefully done
D. was going done
Explain:


4. Twenty songs ............... continuously.
A. were sung
B. was being sung
C. sung
D. was sung
Explain:


5. Tim ............... up by Mrs. Stern at the airport this afternoon.
A. picked
B. was picked
C. being picked
D. been picked
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved