elearn site

 
ENGLISH 11: Unit 13: Hobbies
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. My mother has ............... some shopping.
A. to do
B. do
C. doing
D. to be done
Explain:


2. It is too cold ............... out.
A. to be going
B. go
C. going
D. to go
Explain:


3. Who wants something ...............?
A. eat
B. to eating
C. eating
D. to eat
Explain:


4. You always have too much ............... about.
A. to talked
B. talking
C. talk
D. to talk
Explain:


5. Those tourist were ............... their journey.
A. too tired to continue
B. too tired for continuing
C. very tired that they couldn't continue
D. enough tired to continue
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved