elearn site

 
English 11: Unit 13: Hobbies

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

years since I last came to a cricket match


1. I haven′t been to a cricket match for years.
It′suntil after midnight that the noise next door stopped


2. The noise next door did not stop until after midnight.
It was notsister nor I like keeping fish


3. I don′t like keeping fish. My sister doesn′t like keeping fish either.
Neither myis expected to be published shortly


4. We expect that the report will be published shortly.
The reportwhen the parcel finally arrived


5. The parcel finally arrived on Wednesday.
It was Wednesday


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved