elearn site

 
English 11: Unit 5: Illiteracy
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. “You should not drink too much beer.”
A. She advised me not drinking too much beer.
B. She advised me not to drink too much beer.
C. She advised not to drink too much beer.
D. She advises me to drink too much beer.
Explain:


2. “Remember to lock the door before going to school,” my sister said.
A. My sister reminded me lock the door before going to school.
B. My sister reminded to lock the door before going to school.
C. My sister reminded me to lock the door before going to school.
D. My sister reminded me locking the door before going to school.
Explain:


3. “I will do it for you, Mary”, Peter said.
A. Peter advised Mary not to do it.
B. Peter wanted Mary to do it.
C. Peter advised Mary to do it.
D. Peter promised to do it for Mary.
Explain:


4. “Come and see me whenever you want.”
A. Her father invited to come and see him whenever I wanted
B. Her father invited me to come and see him whenever I wanted.
C. Her father invited you to come and see him whenever I wanted
D. He father said to me to come and see him whenever I wanted.
Explain:


5. “ ............... ?” John said to Peter.
A. Can you close the window
B. Could you close the window
C. Would you like to close the window
D. Do you close the window
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved