elearn site

 
English 12: Unit 12: Water sports
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Being a combat sport, karate ............... with it the risk of injury.
A. carries
B. bears
C. keeps
D. All are correct
Explain:


2. The volunteers worked very hard ............... for the victims to have safe places to stay.
A. in order that
B. so that
C. in order
D. so as
Explain:


3. The officer ordered his soldiers ............... .
A. that don’t shoot
B. to not shoot
C. that not shooting
D. not to shoot
Explain:


4. He took his seat quietly ............... .
A. in order not disturb their conversation
B. in order for him not to disturb their conversation
C. so as not to disturb their conversation
D. so as to disturb their conversation
Explain:


5. “Why is Tony in prison? “ “He ............... of robbery.”
A. convicted
B. has convicted
C. has been convicting
D. has been convicted
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved