elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 3: People's background
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. After Juan ............... himself a sandwich, he ............... some tea.
A. made~poured
B. had made~had poured
C. had made~poured
D. made~had poured
Explain:


2. Marie ............... her homework before she ............... TV.
A. did~watched
B. did~had watched
C. had done~had watched
D. had done~watched
Explain:


3. After we ............... at the cafeteria, we ............... to class.
A. ate~went
B. had eaten~went
C. had eaten~had gone
D. ate~had gone
Explain:


4. Before he ............... a CD, Gunawan ............... in the headphones.
A. had played~had plugged
B. had played~plugged
C. played~had plugged
D. played~plugged
Explain:


5. Soriah ............... her mother after she ............... the cat.
A. had called~had fed
B. had called~fed
C. called~had fed
D. called~fed
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved