elearn site

 
English 11: Unit 16: The wonders of the world
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. It is said that many people are homeless after the floods.
A. Many people are said to having been homeless after
B. Many people are said homeless after the floods.
C. Many people are said to be homeless after the floo
D. Many people are said to have been homeless after t
Explain:


2. How high was the Great Pyramid on a base of 230 square meters?
A. The Great Pyramid was 150 meters high
B. The Great Pyramid was 140 meters high
C. The Great Pyramid was 147 meters high
D. The Great Pyramid was 148 meters high
Explain:


3. The mysterious Sun Board ............... to have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.
A. is believed
B. believed
C. believing
D. is believing
Explain:


4. John is said to have stolen the money.
A. It is said John steals the money.
B. People say John steals the money.
C. People said John steals the money.
D. It is said John stole the money.
Explain:


5. People think that many people were killed in the accident.
A. Many people are thought to have been killed in the
B. Many people were killed in the accident.
C. It is said many people have killed in the accident
D. Many people are thought to be killed in the accide
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved