elearn site

 
English 9: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I wished I ............... my way home.
A. had found
B. can know
C. could be seen
D. could find
Explain:


2. Sometimes I wish I ................ Wouldn′t it be wonderful to do what birds do?
A. can fly
B. would fly
C. flew
D. could fly
Explain:


3. They will wish they ............... the questions.
A. will answer
B. could answer
C. had answered
D. answered
Explain:


4. Don′t you wish sometimes that you ............... back and live your life again?
A. went
B. could go
C. would do
D. can go
Explain:


5. I often wish I ............... in bed, instead of getting up to go to work every day.
A. stayed
B. will stay
C. can stay
D. could stay
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved