elearn site

 
English 7: Unit 12: Let's eat
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I’d like some vegetables and I ............... like some chicken.
A. had
B. have
C. would
D. will
Explain:


2. I don’t like beef. ................
A. Neither do I
B. Neither I did
C. Neither I do
D. Neither did I
Explain:


3. The spinach is very good for your health, but you ............... wash it carefully.
A. have
B. must
C. ought
D. has
Explain:


4. Did you ............... a movie on the weekend?
A. saw
B. watched
C. watch
D. watches
Explain:


5. I don’t know ............... people here.
A. many
B. few
C. much
D. a lot
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved