elearn site

 
ENGLISH 6: Unit 6: Places
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... the apartment there is a supermarket, a post office and a zoo.
A. live
B. near
C. between
D. noisy
Explain:


2. Where′s the police station? – It′s ................
A. between the restaurant and the toy store
B. the between restaurant and the toy store
C. the restaurant between and the toy store
D. the restaurant and the toy store between
Explain:


3. The movie theater is ............... the police station and the photocopy store.
A. near
B. between
C. in
D. at
Explain:


4. The school is in front of the market. The market is ............... the school.
A. to the left of
B. in front of
C. behind
D. opposite
Explain:


5. My parents are doctors. They work ............... the hospital.
A. in
B. next to
C. between
D. at
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved