elearn site

 
ENGLISH 6: Unit 1: Greetings
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... – I′m fine, thank you.
A. How is you?
B. What's your name?
C. What are you?
D. How are you?
Explain:


2. Mr. Robert and Mrs. Diana ............... architects.
A. is
B. have
C. am
D. are
Explain:


3. “Thank you” also means ................
A. Thanks to you
B. Thanks
C. Thank to you
D. Thanks you
Explain:


4. ............... your name? - My name is Mary.
A. They are
B. What is
C. Who is
D. How are
Explain:


5. “I′m” means ................
A. I n't
B. am
C. I m
D. I am
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved