elearn site

 
English 8: Unit 11: Traveling around Viet Nam
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Would you mind ............... on the light? No, of course not.
A. to turn
B. turning
C. turned
D. turn
Explain:


2. Look at the man ............... near the window. Do you know him?
A. to stood
B. to stand
C. standing
D. stand
Explain:


3. Hawaii is famous for the lovely beaches where tourists can swim and ............... .
A. sauna
B. sunbathe
C. have a bath
D. take a shower
Explain:


4. I can’t understand this direction. I’m ............... .
A. confuse
B. confusing
C. to confuse
D. confused
Explain:


5. Can you see the boy riding a ............... ? Yes, I can.
A. cat
B. duck
C. chicken
D. water buffalo
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved