elearn site

 
English 8: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. This person (be) ............... tall and thin. He (have) ............... short straight hair.
A. was ~ had
B. is ~ has
C. are ~ has
D. is ~ have
Explain:


2. She has to go to school at seven, this is her ................
A. truth
B. stative verb
C. timetable
D. habit
Explain:


3. I ............... see an action movie on tomorrow because I ............... the movie very much.
A. was going to ~ liked
B. will ~ will like
C. will ~ like
D. am going to ~ like
Explain:


4. I ............... in France but I ............... in America at present.
A. born ~ live
B. was born~ live
C. was born ~ lived
D. bear ~ lived
Explain:


5. Alison often ............... for her breakfast.
A. had bread and milk
B. eat bread and milk
C. has bread and milk
D. have bread and milk
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved