elearn site

 
ENGLISH 6: Unit 12: Sports and pastimes
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Look, very noise. ............... you ............... to music?
A. Are ~ listening
B. Are ~ to listening
C. Do ~ listen
D. Does ~ listens
Explain:


2. She ............... for you from 4:00 p.m.
A. to wait
B. waits
C. is waiting
D. wait
Explain:


3. You should wait here. It ............... outside.
A. rains
B. to rain
C. is raining
D. rain
Explain:


4. They are ............... table tennis.
A. skipping
B. doing
C. swimming
D. playing
Explain:


5. I wonder what is she ............... now.
A. do
B. doing
C. waiting
D. going
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved