elearn site

 
English 12: Unit 13: The 22nd SEA GAMES
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Her English is improving; it is getting ............... .
A. worse and worse
B. more and more nervous
C. bigger and bigger
D. better and better
Explain:


2. The ............... he waited, the ............... impatient he became.
A. long~more
B. long~much
C. more~longer
D. longer~more
Explain:


3. Stella drives more ............... Phil.
A. carefully than
B. careful than
C. carefully as
D. careful as
Explain:


4. The warmer the weather, ............... .
A. better and better I feel
B. the better I feel
C. the more I feel
D. the better feel I
Explain:


5. The ............... they get, the ............... they feel.
A. fat~weak
B. fatter~more weak
C. more fat~more weak
D. fatter~weaker
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved