elearn site

 
English 7: Unit 4: At school

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

many people in the room


1. The room is so crowded.
There arenot free at the moment/not available at the moment


2. He′s quite busy at the moment.
He isis behind a big tree


3. There is a big tree in front of my school.
My schoolstudy the world, the rivers and mountains in Geography/get (more) information about the world, the rivers and mountains/know useful information about the world, the rivers and mountains


4. Geography gives students useful information about the world, the rivers and mountains.
Students cango to school on Sunday/attend classes on Sunday


5. There are no classes on Sunday.
Students don′t


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved