elearn site

 
Lớp 8: Unit 7: My neighborhood


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. I never use text messaging on my cell phone. I also always turn off my phone when I′m on a date or I   to dinner. I hate when people talk on their cell phones at nice restaurants.
I never use my cell phone on a date. I never use it at the movie  . I keep it off. And at the restaurant, I also like to keep my cell phone off because it′s not polite if it rings during the  .
I never use my cell phone on a date. I never use my cell phone in class, but sometimes I forget to turn it off. And I never use my cell phone in the movies. I get   when somebody else does.
I love my cell phone. I love using my cell phone   the time. I usually use my cell phone between my classes. I try to turn off my cell phone in class, but I usually   it and the cell phone goes off. I don′t use my cell phone during the movies because I think it′s pretty rude.
I never use my cell phone in public places like the train, or museums, or theaters, but I use   messaging a lot. I text-message my friends, even my family, usually when I′m in class.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved