elearn site

 
English 11: Unit 2: Personal experiences
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. They ate up by the time I ............... at the party.
A. arrived
B. has arrived
C. had arrived
D. arrive
Explain:


2. When it ............... to rain, they ............... through the forest.
A. was starting~were walking
B. started~were walking
C. starts~walk
D. started~walked
Explain:


3. He ............... his arm when he was playing football.
A. broke
B. breaks
C. was breaking
D. was broken
Explain:


4. I ............... you last night, but you didn’t answer. What ............... you do?
A. had phoned~did
B. phone~did
C. phone~do
D. phoned~did
Explain:


5. Look! Mary is ............... a beautiful new dress. She looks so pretty in that dress.
A. putting on
B. wearing
C. bringing
D. carrying
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved