elearn site

 
English 6: Unit 9: The body

Read the passage and choose the correct answer:

Miss Anna is tall and thin. She is a gymnast. She has an oval face. She has short black hair. She has brown eyes. She has a small nose. She has thin lips and small white teeth.


1. Who is she?
A. Mrs. Thatcher
B. Mr. Tom
C. Miss Rose
D. Miss Anna
Explain:


2. What does she do?
A. a doctor
B. a teacher
C. a gymnast
D. a student
Explain:


3. What color is her hair?
A. yellow
B. red
C. purple
D. black
Explain:


4. What color are her eyes?
A. black
B. green
C. brown
D. blue
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved