elearn site

 
English 11: Unit 13: Hobbies
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... gave me that picture book.
A. It was Mary whose
B. Mary
C. It was Mary whom
D. It was Mary
Explain:


2. ............... that frightened the children.
A. It was his presence at the meeting
B. That is his presence at the meeting
C. He was present at the meeting
D. It is his presence at the meeting
Explain:


3. ............... that she bought that present.
A. It was from the shop
B. It was to the shop
C. It was in the shop
D. It was at the shop
Explain:


4. It was ............... who received a letter from her friend yesterday.
A. the girls
B. the girl
C. a girl
D. girls
Explain:


5. ............... my parents gave me the fish tank.
A. It was my birthday that
B. It was on my birthday that
C. It was my birthday on that
D. It was on my birthday when
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved