elearn site

 
English 7: Unit 5: Work and play

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

hates doing the washing-up/doesn not like doing the washing-up


1. Kate dislikes doing the washing-up.
Katea farmer


2. His father works on the field.
His father ispleasant here/wonderful here/marvelous here


3. It′s nice and warm here.
It′ssome colorful pictures on the wall in our classroom


4. In our classroom there are some colorful pictures on the wall.
We hanggood at learning English/good at English


5. Nam always gets good marks in English.
Nam is


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved