elearn site

 
English 8: Unit 7: My neighborhood

Read the passage and choose the correct answer:

Nam: Hi. My name’s Nam.
Na: Hello. Nice to meet you, Nam. I’m Na#.
Nam: Are you new around here?
Na: Yes. We’ve been here since last week.
Nam: I’m sure you’ll like this neighborhood.
Na: I hope so. How long have you lived here?
Nam: Oh, we’ve lived here for about 10 years.
Na: You must know the area very well.
Nam: I do


1. Is Na a newcomer?
A. Yes, she does
B. Yes, she is
C. No, she hasn't
D. No, she isn't
Explain:


2. How long has she been here?
A. 2 months ago
B. for 4 years
C. for 2 weeks
D. since last week
Explain:


3. How long has he lived here?
A. 4 years ago
B. for 10 years
C. since 10 years
D. for 4 years
Explain:


4. How does Nam know the area?
A. don't know
B. little
C. a few
D. very well
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved