elearn site

 
Lớp 8: Unit 8: Country life and city life


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. My ideal life partner needs to be smart, cute, funny, considerate, and   than me.
My ideal life partner has dark hair and beautiful eyes, and they′re   and sweet, and they′re a good listener.
My ideal life partner is tall, with long curly red hair. She′s smart, funny, and  .
What I′m looking for in a life partner is   who′s good-looking and tall, and has probably dark hair and dark eyes. But he also needs to be very   and smart … and basically very kind.
My ideal life partner is very smart and   funny. And he has brown curly hair and his name is Mark and he′s my husband.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved