elearn site

 
ENGLISH 7: Unit 4: At school
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Listen, who ............... the guitar in the next room, Alice?
A. are playing
B. does play
C. is playing
D. plays
Explain:


2. Please don′t make all that noise. My father ................
A. sleeping
B. sleep
C. sleeps
D. is sleeping
Explain:


3. What ............... tonight? – I′m not sure. I may stay home.
A. are you doing
B. do you do
C. may you do
D. will you do
Explain:


4. Tom usually does his homework after dinner, but tonight he ............... TV.
A. watched
B. can watch
C. watches
D. is watching
Explain:


5. He is a pilot but he ............... now.
A. doesn't fly
B. not flying
C. isn't fly
D. isn't flying
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved