elearn site

 
ENGLISH 8: Unit 11: Traveling around Viet Nam
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The man ............... in the accident was taken to hospital.
A. injure
B. injured
C. injuring
D. to injure
Explain:


2. The toys ............... in box are one dollar.
A. keeping
B. to keep
C. kept
D. keep
Explain:


3. The boy ............... to Miss Jasmine is Peter.
A. talked
B. to talk
C. talking
D. talk
Explain:


4. He is also ............... about the story.
A. excite
B. excitedly
C. excited
D. exciting
Explain:


5. Ben is reading a book. He really likes it. The book is really ................
A. interest
B. interesting
C. interested
D. to interest
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved