elearn site

 
English 6: Unit 15: Countries

Read the passage and choose the correct answer:

French, Spanish, and Italian are languages. French is the language of French people. It is the language of France. Spanish is language of Spain. They speak Spanish in Spain. They also speak Spanish in South and Central America. Italian is the language of Italy. Most countries in the world use English as a common language. Therefore, English is called the international language all over the world.


1. Are French, Spanish, Italian countries?
A. Yes, they are.
B. They are countries.
C. No, they aren't.
D. all are correct
Explain:


2. Who speak French?
A. People in France speak French.
B. Only people in Spain.
C. All the people in the world.
D. Only people in Viet Nam.
Explain:


3. Where are France, Italy, and Spain?
A. in Asia.
B. in Europe.
C. in the ocean.
D. in Viet Nam.
Explain:


4. Which language is the international language?
A. Vietnamese
B. Spanish
C. English
D. Italian
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved