elearn site

 
English 6: Unit 14: Making plans
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... are you going to stay in Lodon? – For three days.
A. How often
B. How far
C. How long
D. How
Explain:


2. I usually ............... up early in the morning.
A. getting
B. to get
C. gets
D. get
Explain:


3. She ............... with us in a week.
A. brings
B. takes
C. comes
D. stays
Explain:


4. Which ............... are Mary and Peter going to visit first?
A. place
B. space
C. area
D. local
Explain:


5. ............... are you doing now?
A. Who
B. Where
C. What
D. When
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved