elearn site

 
ENGLISH 7: Unit 8: Places
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The bookstore is ............... to the shoe store.
A. beside
B. next
C. near
D. in front of
Explain:


2. The bank is ............... the hotel and the restaurant.
A. next to
B. between
C. opposite
D. in front of
Explain:


3. How often do you write letters ............... your mother?
A. on
B. to
C. by
D. from
Explain:


4. The police station is ............... the hospital.
A. in front
B. besides
C. opposite
D. next
Explain:


5. The filling station is ............... of my school.
A. in front
B. beside
C. between
D. next
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved