elearn site

 
English 10: Unit 13: Films and cinema
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. What does “cinema” means?
A. part of a film
B. a person in a film
C. a period of ten years
D. film-making industry
Explain:


2. This morning I bought ............... newspaper and ............... magazine.
A. an
B. a
C. some
D. the
Explain:


3. It was not until ............... .
A. he was that 30 he knew how to swim
B. he was 30 that he knows how to swim
C. he is 30 that he knew how to swim
D. he was 30 that he knew how to swim
Explain:


4. The program was ................ I was ............... with the program.
A. bored~bored
B. boring~bored
C. boring~boring
D. bored~boring
Explain:


5. ............... his father came home that the boy did his homework.
A. It until
B. It was not until
C. It is until
D. It was until
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved