elearn site

 
ENGLISH 7: Unit 6: After school
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Would you like to come to my house for lunch? – Yes, I ............... love to.
A. 've
B. 'd
C. 'll
D. 's
Explain:


2. Should we play table tennis? – I′m sorry, I ................
A. can't
B. can
C. won't
D. shouldn't
Explain:


3. ............... you turn off the TV, please? No one is watching it.
A. Do
B. Should
C. Will
D. Can
Explain:


4. ............... something more to eat?
A. Should you have
B. All are correct.
C. Can you have
D. Will you have
Explain:


5. Will you come to the Motor Show with me next Wednesday? – Thank you very much. I............... love to.
A. 're
B. 'd
C. 's
D. 'll
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved