elearn site

 
English 12: Unit 4: School education system
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Applicant can take the National Entrance Examinations ............... their application forms are submitted.
A. everywhere
B. where
C. anywhere
D. wherever
Explain:


2. Shakespeare wrote “Romeo and Juliet” in 1905.
A. “Romeo and Juliet” was written by Shakespeare in 1905.
B. “Romeo and Juliet” is written by Shakespeare in 1905.
C. “Romeo and Juliet” is being written by Shakespeare in 1905.
D. “Romeo and Juliet” was being written by Shakespeare in 1905.
Explain:


3. I think unless you try harder, you ............... the next test.
A. pass
B. don’t pass
C. won’t pass
D. will pass
Explain:


4. The National Curriculum is ............... by the government and must ............... followed in all state schools.
A. set~be
B. setting~be
C. setting~being
D. set~being
Explain:


5. For ............... information on the diet, write to us at this address.
A. all are correct
B. more
C. additional
D. further
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved