elearn site

 
ENGLISH 9: Unit 7: Saving energy
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Mrs. Rose bought corn, potatoes ............... cabbages at the market.
A. or
B. but
C. and
D. because
Explain:


2. I′d love to play volleyball ............... I have to complete an assignment.
A. and
B. but
C. or
D. because
Explain:


3. John lost way ............... he forgot his map.
A. so
B. or
C. because
D. but
Explain:


4. Mrs. Thomas is very tired. ..............., she has to finish her business before she goes to bed.
A. Because
B. Or
C. Therefore
D. However
Explain:


5. Sophie failed her math test. ..............., she has to do the test again.
A. Therefore
B. However
C. Or
D. Because
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved