elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 7: The mass media
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... drunk vodka? I ............... before.
A. Do you~ never drinks
B. Did you~ drinks never
C. Have never you~ never have drunk
D. Have you ever~ have never drunk
Explain:


2. How much ............... since X-mas?
A. do you save
B. have you saved
C. will you save
D. did you save
Explain:


3. The play ................ You are a little bit late.
A. begins
B. has just begun
C. will begin
D. began
Explain:


4. How long ............... Mr. Pike?
A. will you know
B. did you know
C. do you know
D. have you known
Explain:


5. The police ............... the prisoner who escaped yesterday.
A. recaptures
B. to recapture
C. recaptured
D. has recaptured
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved