elearn site

 
English 7: Unit 16: People and places
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Thomas Edison had unhappy childhood. He ............... in a poor family.
A. grew up
B. grow up
C. stood up
D. stand up
Explain:


2. They often go walking ............... the street.
A. at
B. on
C. in
D. to
Explain:


3. I’m sorry. I ............... see you yesterday.
A. didn’t
B. don’t
C. couldn’t
D. take to
Explain:


4. You can swim and you ............... sail in the beaches.
A. can
B. could
C. would
D. can to
Explain:


5. Will you ............... to finish your work?
A. may
B. able
C. can
D. be able
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved