elearn site

 
English 8: Unit 2: Making arrangements

Read the passage and choose the correct answer:

Lisa: Hello.
Tom: Hello. Can I speak to Nancy, please? This is Tom.
Lisa: I’m sorry my sister’s out. Would you like to leave her a message?
Tom: Hello, Lisa. Can you tell her I’ll come over to pick her up?
We’re going to play tennis this afternoon.
Lisa: Did she know about that, Tom?
Tom: Yes, she did. We bought two new rackets yesterday.
Lisa: What time are you coming?
Tom: At about 1.30.
Lisa: Ok, Tom. I’ll tell her when she’s back. Bye.
Tom: Thank you very much, Lisa. Bye.


1. Who made the call?
A. Lisa
B. Anna
C. Victoria
D. Tom
Explain:


2. Who was answering the telephone?
A. Nancy
B. Lisa
C. Tom
D. Gabriella
Explain:


3. What message did he leave her?
A. to wait her at school
B. to come over to pick her up
C. both are incorrect
D. both are correct
Explain:


4. Where are they going?
A. to play tennis
B. to play game
C. to swim
D. to dance
Explain:


5. What time is he coming?
A. at 12:30
B. at 6:00
C. at 1:00
D. at about 1:30
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved