elearn site

 
English 9: Unit 4: Learning a foreign language
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The university has an international ............... as a center of excellence.
A. scenery
B. academy
C. experience
D. reputation
Explain:


2. “Can you speak German?” Mr. David asks me.
A. Mr. David asks me if I could speak German.
B. Mr. David asks me if I could be speak German.
C. Mr. David asks me if I could spoke German.
D. Mr. David asks me if I can speak German.
Explain:


3. “Which foreign language do you want to learn?”
A. The teacher asks Laura which foreign language she wanted to learn.
B. The teacher asks Laura which foreign language you wanted to learn.
C. The teacher asks Laura which foreign language she wants to learn.
D. The teacher asks Laura which foreign language he wanted to learn.
Explain:


4. If you want to get a scholarship, you ............... learn harder.
A. C & B are correct
B. have to
C. must
D. can
Explain:


5. Learning a foreign language also includes learning the ............... of that country.
A. nature
B. culture
C. scenery
D. reputation
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved