elearn site

 
English 12: Unit 2: Cultural diversity

Read the passage and choose the correct answer:

Traditionally, Americans and Asians have very different ideas about love and marriage. Americans believe in “romantic” marriage – a boy and a girl are attracted to each other, fall in love, and decide to marry each other. Asians, on the other hand, believe in “contractual” marriage – the parents of the bride and the groom decide on the marriage; and love – if it ever develops – is supposed to follow marriage, not precede it.


1. How do Americans and Asians give ideas about love and marriage?
A. amazing
B. interesting
C. different
D. humorous
Explain:


2. Which marriage do Americans believe in?
A. equal
B. contractual
C. freedom
D. romantic
Explain:


3. Asians, on the other hand, believe in ............... marriage.
A. freedom
B. contractual
C. romantic
D. compulsory
Explain:


4. What is “contractual” marriage?
A. the parents of the bride and the groom decide on the marriage.
B. the bride and the groom fall in love and decide to marry each other.
C. a boy and a girl are attracted to each other.
D. the parents of the bride and the groom not to decide on the marriage.
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved