elearn site

 
English 11: Unit 7: World population
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. “I′m sure they will understand if you explain the situation to them,” the boy said to the girl.
A. The boy told the girl that he was sure they will understand if she explains the situation to them.
B. The boy told the girl that he was sure they would understand if she had explained the situation to them.
C. The boy told the girl that he was sure they would understand if she explained the situation to them.
D. The boy told the girl that he was sure they would have understood if she had explained the situation to them.
Explain:


2. They ............... you more if they had been told of its value.
A. would pay
B. can pay
C. will pay
D. would have paid
Explain:


3. “What would you say if someone stepped on your feet?” he asked her.
A. b. He asked her (that) what would she have said if someone had stepped on her feet.
B. a. He asked her (that) what she would have said if someone had stepped on her feet.
C. c. He asked her (that) what she would say if someone stepped on her feet.
D. d. He asked her (that) what she would have said if someone stepped on her feet.
Explain:


4. Some countries are poor because they have very few natural ............... .
A. origins
B. sourcing
C. sources
D. source
Explain:


5. If you finish before 4:30, I ............... come and pick you up.
A. would have
B. will
C. would
D. had to
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved