elearn site

 
English 8: Unit 12: A vacation abroad
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. At four o’clock yesterday afternoon, I ............... my homework.
A. am doing
B. did
C. were doing
D. was doing
Explain:


2. It rained heavily while I ............... last night.
A. slept
B. have slept
C. was sleeping
D. were sleeping
Explain:


3. The boys broke a window when they ............... football.
A. played
B. had played
C. are playing
D. were playing
Explain:


4. Did you have a chance to take any ...............?
A. prison
B. gallery
C. sightseeing
D. brochure
Explain:


5. When I was cooking, the telephone ............... .
A. was ringing
B. rung
C. ring
D. rang
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved