elearn site

 
ENGLISH 12: Unit 1: Home life
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. This is the photo of my great-grandfather. He ............... six times.
A. is married
B. was married
C. has been married
D. is marrying
Explain:


2. Hello Peter, are you back from the match? ............... it?
A. Did you enjoy
B. Do you enjoy
C. Are you enjoying
D. Have you enjoyed
Explain:


3. He ............... in England from 1995 to 2000.
A. is educated
B. had been educated
C. was educated
D. has been educated
Explain:


4. ............... before? Laura, this is Peter.
A. Had you two met
B. Have you two met
C. Do you two meet
D. Did you two meet
Explain:


5. His wife ............... last year but he still cannot accept the situation as it is her death.
A. died
B. was died
C. had died
D. were died
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved