elearn site

 
English 9: Unit 2: Clothing
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... Yes, twice.
A. Has you ever worn Korean traditional clothes?
B. Did you wear Korean traditional clothes?
C. Have you ever worn Korean traditional clothes?
D. Do you wear Korean traditional clothes?
Explain:


2. Ao dai ............... by Vietnamese women in special occasions.
A. is usually wore
B. is usually worn
C. are usually worn
D. is usually weared
Explain:


3. For centuries, poets, writers and musicians ............... the ao dai in poems, novels and songs.
A. has mentioned
B. have mentioned
C. have mention
D. mentioned
Explain:


4. The ao dai ............... for years .
A. modernized
B. has been modernized
C. was modernized
D. is modernized
Explain:


5. In the 18th century jean clothes ............... completely from cotton.
A. was made
B. were made
C. has made
D. have made
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved