elearn site

 
English 10: Unit 6: An excursion
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I’m going to miss a good film on TV because I’ll be out tonight. ............... it for you, if you like.
A. I’ll video
B. I’m going to video
C. I am going video
D. I video
Explain:


2. I feel terrible. I think I ............... sick.
A. are going to be
B. is going to be
C. will be
D. am going to
Explain:


3. I expect I ............... back home at sometime in the future, but first I ............... six months in the USA.
A. will go~am going to spend
B. am going~am spending
C. will go~will spend
D. go~spend
Explain:


4. Many nations are still ............... rabies from their territories.
A. try to eliminate
B. to trying eliminate
C. trying to eliminate
D. tried to eliminate
Explain:


5. She’s just going out to get a paper. What newspaper ............... ?
A. will she buy
B. is she buying
C. is she going to buy
D. she is going to buy
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved