elearn site

 
English 7: Unit 5: Work and play
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. We ............... lunch at school.
A. sometimes have
B. have sometimes
C. sometimes has
D. has sometimes
Explain:


2. I want to take a rest because I ............... a headache.
A. is
B. am feel
C. has
D. have
Explain:


3. You must ............... exercises to improve your health.
A. do
B. make
C. play
D. take
Explain:


4. Peter ............... with his mother in Boston.
A. are staying
B. is staying
C. has stayed
D. have stayed
Explain:


5. ............... subject do you like best?
A. Who is
B. Who
C. Which is
D. Which
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved